gol Asbest

Beheer & onderhoud

2/5 van onze hoofdthema's

Bouwkunding advies & herbestemming

Beheer en onderhoud van de bestaande woningvoorraad is een heel belangrijk thema binnen de provincie. Limburg is zeer dichtbebouwd met heel veel monumentale panden. Er is dus weinig ruimte voor nieuwbouw.  

Bouwkundig advies bij onderhoud, verbouw en renovatie van vastgoed.

De provincie Limburg kenmerkt zich als een dichtbebouwd gebied. Binnen de provincie zal er daarom relatief weinig mogelijkheid zijn als het gaat om uitgebreide nieuwbouwplannen. Woningvoorraad en andere gebouwen zullen naar verwachting eerder gerenoveerd worden. In het kader van renoveren zijn thema’s als duurzaamheid, energiezuinig, levensloopbestendig wonen en woningcontingenten van groot belang. Ook onderhoud en beheer maakt een innovatieslag met nieuwe technieken en nieuwe materialen waarbij een integrale wijkaanpak een grote rol speelt. 

Module

We willen studenten en ,op termijn, cursisten op niveau 4+ leren hoe je een bestaande woning met verschillende energieconcepten energieneutraal kunt maken.
Het project en de leerstof speelt in op het klimaatakkoord van Parijs. Nederland heeft de doelstelling dat de bestaande woningen in 2050 energieneutraal moeten zijn (in 2030 reductie van 55% van de broeikasgassen vergeleken met 1990).


Als kapstok hebben we hiervoor een onderwijsmodule genaamd “Bouwkundig advies bij onderhoud, verbouw en renovatie van vastgoed” gekozen.
Samen met de input van het bedrijfsleven, scholen en instellingen in Limburg is hiervoor een referentieproject gezocht. Er zijn leerdoelen geformuleerd, waarbinnen innovaties worden meegenomen.
Binnen het samenwerkingsverband worden kennis, locaties en middelen met elkaar uitgewisseld om zo de doelstellingen van het GOL vorm te kunnen geven.

Topics

 • Soft skills, gesprekstechnieken vanuit de bedrijven waarbij de nadruk gelegd op wordt  de sociale aspecten zodat klanten in verschillende situaties juist bejegend worden.  
 • CO2 neutraliteit, NOM (Nul op de Meter), Van gas los, wat is het, wat kun je eraan doen?
 • Constructies gebouwen vanaf 1950 herkennen, zodat hier benodigde aanpassingen en oplossingen bij gezocht kunnen worden.
 • Degradatie materialen veroudering in kaart brengen, bestaande energievraag van het gebouw berekenen.
 • Blowerdoortest om te kijken waar bestaande luchtlekken in het gebouw zitten t.b.v. aanpassingen c.q. oplossingen.
 • Luchtdicht bouwen leren om een bestaand gebouw luchtdicht te maken om energieverlies te beperken.
 • BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) berekening maken (bestaande energievraag bepalen en na toepassing van energieconcepten kijken of de betreffende  woning uiteindelijk energieneutraal is)
 • Energieconcepten (volgens Trias-energetica principe eerst isoleren) erna wat kan ik aan installaties zoals aardwarmte, PV-cellen, zonneboiler, luchtwarmtepomp, ventilatiesystemen, vloerverwarming enz. toepassen zodat dit het beste aansluit op de bestaande installaties en mogelijkheden die de betreffende woning heeft om zo goed koop mogelijk naar wens een bestaande woning NOM te krijgen.
 • Installaties (o.a. de reeds genoemde) werking, voor-en-nadelen, toepassing en capaciteiten.
 • Circulair bouwen (modulair bouwen, hergebruik, footprint)
 • Eisen aan de schil (temperatuurlijn, dampspanning, brandveilig)
 • Adviesrapport opstellen
Topbalk Beheer en onderhoud Bottombalk

Doelstelling modules

Er is een project met opdrachten geschreven waaraan theorieonderwerpen zijn gekoppeld.
De opdrachten en theorieonderwerpen worden zoveel als mogelijk bij verschillende bedrijven en instellingen ondergebracht.

Na het gehele keuzedeel / module van 60 contact uren en 180 zelfstudie uren (weggezet binnen het reguliere onderwijs) te hebben gevolgd kan de student of cursist een onderbouwd advies geven hoe een bestaande woning energieneutraal gemaakt kan worden. Hierbij is het herontwerp (gedeeltelijk) voorbereid.
In de nabije toekomst kunnen onderdelen uit het project als cursussen / workshops worden weggezet. We hebben de inleiding, het doel, inhoud, examinering en planning van het project omschreven. Ook hebben we de projectcontext voor de docent en student opgezet. Hiervoor zijn de projectdocumenten van een bestaand, nog te realiseren, project “De Sterrenberg” te Roermond toegevoegd. Deze is eventueel te vervangen door een ander willekeurig verduurzamingsproject.Verder zijn de opdrachten en de beoordeling ervan uitgewerkt.

gol Asbest

Opdrachten

 1. een onderzoek sociaalplan op wijkniveau welke nog uitgewerkt moet worden. Het gaat er hierbij om verschillende bevolkingsgroepen weer in één wijk te krijgen. Aan deze opdracht worden Soft Skill activiteiten zoals gesprekstechnieken gekoppeld.
 2. het opnemen van de bestaande woningen doormiddel van het maken van een opnamerapport. De opdracht hiervoor is reeds uitgewerkt bij deze opdracht kijken we voornamelijk naar de schil en de installaties. Gekoppelde workshops / lessen worden; constructies vanaf 1950, transmissie, luchtdichtbouwen, degradatie van materialen.
 3. het vaststellen van de herontwerpcriteria welke bestaat uit verschillende onderdelen zoals het  bouwbesluit welke zijn uitgewerkt. De nog hieraan te koppelen workshops / lessen worden; BENG (het nieuwe energieprestatie berekenen) van de bestaande toestand waardoor we de bestaande energievraag kunnen bepalen en later de energieneutraliteit kunnen controleren, maatregelen ter verbetering van de energieprestatie, CO2 neutraliteit, thermische schil, circulair bouwen, energieconcepten en installaties.
 4. het herontwerp met activiteiten zoals schetsen en het Voorontwerp waarbij ook weer de nadruk licht op de schil en plattegronden waarbinnen de installaties zijn verwerkt. De schil wordt hierbij ook bouwfysisch doorgerekend.
 5. het bouwkundig adviesrapport waarin alle opdrachten die zijn gedaan worden verwerkt tot een rapportage waarin het advies is omschreven hoe het gebouw energieneutraal gemaakt kan worden inclusief het gekozen energieconcept met onderbouwing doormiddel van een BENG berekening.

Planning

De op te leveren producten zijn het project met zijn uitgewerkte opdrachten en de nog uit te werken lessen. We moeten nu z.s.m. bij elkaar komen met de bedrijven om de workshoponderdelen te verdelen bij de aangesloten bedrijven of partners, november 2019.

In periode 3 (feb maart april 2020) staat dit keuzedeel al in het onderwijsprogramma opgenomen. 10 weken aaneengesloten 6 uur per week op één dag. Vanwege de benodigde voorkennis is het keuzedeel in leerjaar 3 bouw BOL 4 gepland. Wanneer het keuzedeel een keer is gedraaid, kunnen er kleinere cursussen of modules voor vak-volwassenen en/of zij-instromers uitgehaald worden.

Werkgroep leden

Serge Smolenaers s.smolenaers@rocgilde.nl Gilde Opleidingen (voorzitter)
Eric Biesmans Vista college
Leo Teunissen Hogeschool Zuyd
Mischa Horvath Gilde Opleidingen

Een initiatief van